آخرین اخبار مدارس


14 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

03 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

12 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

21 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

11 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

28 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

03 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

11 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

23 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

15 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زن مظلوم همیشه ی تاریخ (جلد چهارم)

آیت الله محمدرضا نکونام

تاریخی

دبستان پسرانه سما

آفتاب مهتاب چه رنگه

ثمینه باغچه بان

بازی ترانه ها

دبستان پسرانه سما

قصه های خوب برای بچه های خوب

مهدی اذریزدی

داستانی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نازلی مولائیان

مسابقه: داستان نویسی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ثنا آقابابایی

مسابقه: دست سازه

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

حنانه فتحی

مسابقه: خوارزمی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

معصومه سالاریه

مسابقه: خوارزمی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آرشیدا چراغعلی زاده

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مبینا سراج بخش

مسابقه: قرآنی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

غزاله هادی زاده

مسابقه: پرسش مهر

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سنا پوررضاقلی

مسابقه: پرسش مهر

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

سيدپارسا احمدزاده

1386/04/08

دبستان دخترانه سما

سوگند عيسي نژاداطاقسرائي

1388/04/06

دبستان پسرانه سما

محمدامين پورميرزاخردوني

1388/04/07

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نازنين بختيار

1380/04/06

دبستان پسرانه سما

ايليا علي زاده تهراني

1388/04/07

دبستان دخترانه سما

درسا درودگر

1385/04/03

دبستان پسرانه سما

طاها پورآقاجان سرحمامي

1387/04/05

دبستان دخترانه سما

سيده سارينا رجبي ولوكلائي

1389/04/05

دبستان دخترانه سما

كيمياسادات حسيني گلي

1387/04/05

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل ابراهيم پور

1387/04/08

دبستان پسرانه سما

سپهر پولادي

1388/04/03

دبستان پسرانه سما

ايليا حسن نژادموزيرجي

1385/04/05

دبستان دخترانه سما

رها اسمعيل

1390/04/08

دبستان پسرانه سما

سيدمتين طالبيان مقدم

1384/04/02

دبستان پسرانه سما

محمدرضا پورحسن

1390/04/08