آخرین اخبار مدارس


21 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

11 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

28 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

03 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

11 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

23 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

15 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

11 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

08 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

17 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

قصه های خوب برای بچه های خوب

مهدی اذریزدی

داستانی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زن مظلوم همیشه ی تاریخ (جلد چهارم)

آیت الله محمدرضا نکونام

تاریخی

دبستان پسرانه سما

آفتاب مهتاب چه رنگه

ثمینه باغچه بان

بازی ترانه ها

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

آرشاوير اصغري

1389/01/09

دبستان پسرانه سما

اميرحسام علي

1390/01/09

دبستان دخترانه سما

الينا منصف

1390/01/09

دبستان پسرانه سما

امير جعفري كمانگر

1387/01/11

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نيلوفر رمضان پورچوبي

1378/01/12

دبستان دخترانه سما

تارا خان زاده

1389/01/14

دبستان پسرانه سما

شنتيا زيني حمزه كلائي

1388/01/15

دبستان دخترانه سما

يسنا اصغري

1389/01/09

دبستان دخترانه سما

سارا اسماعيل پورسوته

1384/01/09