آخرین اخبار مدارس


12 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

12 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

04 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

15 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

27 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

29 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

13 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

06 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زن مظلوم همیشه ی تاریخ (جلد چهارم)

آیت الله محمدرضا نکونام

تاریخی

دبستان پسرانه سما

آفتاب مهتاب چه رنگه

ثمینه باغچه بان

بازی ترانه ها

دبستان پسرانه سما

قصه های خوب برای بچه های خوب

مهدی اذریزدی

داستانی

آخرین افتخارات مدارس



تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

ياسمن يوسف نژاد

1386/12/05

دبستان دخترانه سما

ياسمن رامبد

1384/12/08

دبستان پسرانه سما

ايليا باي

1383/12/06

دبستان دخترانه سما

مارال عسگري دون

1387/12/04

دبستان دخترانه سما

مهتا ودادي

1386/12/08

دبستان دخترانه سما

مانيا قاسمي بنهي

1386/12/07

دبستان پسرانه سما

عماد نائيني نژاد

1384/12/01

دبستان دخترانه سما

غنچه طاهري

1389/12/02

دبستان پسرانه سما

عليرضا عبدي سيدكلائي

1386/12/07