آخرین اخبار مدارس


12 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

12 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

04 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

15 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

27 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

29 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

13 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

06 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زن مظلوم همیشه ی تاریخ (جلد چهارم)

آیت الله محمدرضا نکونام

تاریخی

دبستان پسرانه سما

قصه های خوب برای بچه های خوب

مهدی اذریزدی

داستانی

دبستان پسرانه سما

آفتاب مهتاب چه رنگه

ثمینه باغچه بان

بازی ترانه ها

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

الينا حيدري راد

1385/10/24

دبستان پسرانه سما

سيداميرحسين ميرگتابي

1385/10/26

دبستان دخترانه سما

سيده النا ابراهيم زاد

1388/10/28

دبستان پسرانه سما

اميررضا شيرخاني

1387/10/24

دبستان دخترانه سما

سيده مهديس قاسم نژادكاشي كلائي

1386/10/23

دبستان پسرانه سما

محمدطاها احمدزاده

1387/10/29

دبستان دخترانه سما

فاطمه سادات موسوي انيجدان

1383/10/24

دبستان دخترانه سما

آوين عليجاني مرزوني

1386/10/24

دبستان پسرانه سما

شنتيا شيخ زاده

1386/10/23

دبستان دخترانه سما

سيده شفق رضوي

1383/10/23

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه عليزاده

1377/10/26

دبستان پسرانه سما

اميرمهدي گرامي

1389/10/29

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه چرمي

1377/10/27

دبستان دخترانه سما

پارميدا پورقاسم

1386/10/24