مدارس تحت پوشش پرتال جامع مدارس

آمار مدارس پرتال جامع مدارس
مدرسه خوب119261

دانش آموزان فعال

مدرسه خوب14256

کارمندان فعال

مدرسه خوب783

مدارس فعال

مدرسه خوب175

شهرهای فعال