آخرین اخبار مدارس


31 مهردبستان دخترانه سما

30 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

30 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

30 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

30 مهردبستان دخترانه سما

30 مهردبستان دخترانه سما

29 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

29 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

موفقیت

استفان کاوی و رابرت کی

موفقیت

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

جادوی فکر بزرگ

دکتر د.شوارتز

روانشناسی

دبستان دخترانه سما

آموزش موثر در کلاس درس

الیزابت راس

ارائه راهکار آموزش

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آنی شرلی در گرین گیبلز

لوسی ماد مونتگمری

اجتماعی، عاشقانه،

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فمینیسم

سید ابراهیم حسینی

فمینیسم

دبستان پسرانه سما

قصه های کوچک برای بچه های کوچک

مریم مقبلی

عنکبوت و جاروی دم در

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

idoms organiser

jon wright

اصطلاحات انگلیسی

دبستان دخترانه سما

رستم و دیو سپید

فردوسی

حماسی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آموزش 504

دکتر جان کری

آموزشی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

عروس دریایی

الی بنجامین

داستان جهان

دبستان دخترانه سما

پند های نیما

محمد قاسمی

آشنایی با قوانین

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هفت قانون معنوی موفقیت

دکتر دیپاک چوپرا

موفقیت

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)